KAKO DA POSTANEŠ PAUŠALAC? :)

Procedura za registraciju paušalno oporezovane preduzetničke agencije.
Ovaj proces, kao i sama rečenica svima zvuči jako komplikovano, ali je zapravo vrlo jednostavan.

Pre svega treba proveriti tri stvari:

1

Razmišljaš o nazivu agencije...

Dođite do pobedničkog imena i proverite da li je već registrovano!

Ukoliko u pretrazi ne postoji rezultat sa željenim imenom nastavi dalje.

2

Proverite delatnost agencije

Ako tvoja delatnost spada u paušalno oporezovane delatnosti, sve je spremno za polazak - Spisak šifara delatnosti za koje se priznaje pravo na paušalno oporezivnje, možeš naći ovde.

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

 1. koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta;
 2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi sa nekretninama;
 3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
 4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti - veći od 6.000.000 dinara;
 5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.
  Izuzev, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Naravno, ukoliko ti je potrebna pomoć oko izbor naziva i šifre delatnosti, kontaktiraj nas na office@pausal.rs.

3

Uradite test samostalnosti

Ukoliko odgovoriš na 5 ili više pitanja od 9 sa "da" to znači da padaš test i da ne ispunjavaš uslove da se tvoj prihod tretira kao prihod od samostalne delatnosti:

 

 1. Nalogodavac ili povezano lice sa nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili preduzetniku paušalcu ili su odmor i odsustva preduzetnika ili preduzetnika paušalca zavisni od odluke nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem i naknada preduzetniku ili preduzetniku paušalcu se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru;
 2. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni;
 3. Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika ili preduzetnika paušalca;
 4. Nalogodavac je angažovao preduzetnika ili preduzetnika paušalca nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika ili preduzetnika paušalca;
 5. Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili preduzetnika paušalca ili finansira njihovu nabavku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga, ili nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika ili preduzetnika paušalca, osim takvog rukovođenja koje podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je naručio;
 6. Najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika ili preduzetnika paušalca u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca ili od povezanog lica s nalogodavcem;
 7. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik ili preduzetnik paušalac snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem, ukoliko takav klijent postoji;
 8. Ugovor o angažovanju preduzetnika ili preduzetnika paušalca sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku ili preduzetniku paušalcu da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu.
 9. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, pri čemu se obavljanjem aktivnosti u jednom radnom danu smatra obavljanje aktivnosti u bilo kom periodu tokom radnog dana između 00 i 24 časa.

Ovaj test radiš sa svakim klijentom zasebno.

ONLINE

Ukoliko imaš elektronski sertifikat, može elektronski registrovati svoju agenciju na sajtu Agencije za privredne registre.
Ukoliko nemaš elektronski sertifikat, možeš ga izvaditi najbrže, najlakše i pre svega besplatno u najbližem MUP-u.

Ako želiš da ti mi registrujemo agenciju, popuni ovo PUNOMOĆJE, overi ga elektronskim sertifikatom, popuni formular ispod i mi ćemo registrovati agenciju.

Pogledaj cenovnik naših usluga.

Da li si u radnom odnosu u drugoj firmi?

Da li želiš račun u OTP banci?

OFFLINE

JRPPS OBRAZAC / TAKSA APR-U / LIČNA KARTA

Popuni registracionu prijavu za osnivanje:

Obavezno obeleži paušalno oporezivanje!

Generiši "poziv na broj" za uplatnicu

Popuni uplatnicu

Potpiši obrazac, uplati taksu u iznosu od 1.500,00 dinara i sa ličnom kartom (isčitanom, ako je čipovana)

PRAVAC U APR NA PODNOŠENJE PRIJAVE!

Samom predajom registracione prijave dobijate kod ( BP xxxx/2021) pomoću kog možeš pratiti stanje registracije

REŠENJE IZ APR-A / IZRADA PEČATA

Nakon usvojene registracione prijave, preuzimaš u APR rešenje i potvrdu o PIB-u.

Napomena: od 01. oktobra 2018. godine upotreba pečata nije obavezna i ne može se nametnuti nijednim propisom (Zakon o privrednim društvima).

Ukoliko ipak želiš da koristiš pečat onda sa podignutom dokumentacijom kod najbližeg pečatoresca.

OP OBRAZAC

Popunjen OP obrazac overi kod notara.

Overi bar tri primerka obrasca, kako bi dva originala ostala kod tebe. Ovaj obrazac je najčešće potreban za banku, ali nemaju sve banke istu proceduru. Pre overe možeš da proverš sa bankom da li će ti OP obrazac biti potreban.

RAČUN U BANCI

Za otvaranje preduzetničkog računa u banci potrebno je:

KOPIJA REŠENJA IZ APR-A

01

KOPIJA POTVRDE O PIB-U

02

PEČAT

03

OP OBRAZAC

04

PORESKA UPRAVA I UPRAVA JAVNIH PRIHODA

Prilikom registracije ne podnosi se poreska prijava, ali se podnosi prijava za ekološku taksu!

Sve što je potrebno da budeš paušalac je da priliom registracije u APR odabereš paušalno oporezivanje i u roku od 48h dobićeš poresko rešenje u poreskom sandučetu na portalu ePorezi

Poreska prijava PPDG-1R podnosi se samo kada dođe do promena u radu, npr. ako se obustavi ili nastavi obavljanje delatnosti, promeni šifra delatnosti...

Portalu ePorezi možeš pristupiti ukoliko imaš elektronski potpis ili možeš ovlastiti nekog drugog da to uradi za tebe.

Za sve preduzetnike uvedena je obaveza plaćanja eko takse. Prijava se podnosi putem portala LPA, za šta je takođe potreban elektronski potpis. Više o ovoj taksi, pročitaj ovde.

Da ovlastiš nekog potrebno je da popunjen, pečatiran i potpisan primerak sledećeg obrasca dostaviš u Poresku upravu sedišta agencije:

Ukoliko želiš da ovlastiš nas, kontaktiraj nas, kako bi te uputili na dalje korake.

TOP