KAKO DA POSTANEŠ PAUŠALAC? :)

Procedura za registraciju paušalno oporezovane preduzetničke agencije.
Ovaj proces, kao i sama rečenica svima zvuči jako komplikovano, ali je zapravo vrlo jednostavan.

Pre svega treba proveriti tri stvari:

1

Razmišljate o nazivu vaše agencije...

Dođite do pobedničkog imena i proverite da li je već registrovano!

Ukoliko u pretrazi ne postoji rezultat sa vašim imenom nastavite dalje.

2

Proverite delatnost vaše agencije

Ako vaša delatnost spada u paušalno oporezovane delatnosti, spremni ste za polazak - Spisak šifara delatnosti za koje se priznaje pravo na paušalno oporezivnje, možete naći ovde.

Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

 1. koji obavlja delatnost iz oblasti reklamiranja i istraživanja tržišta;
 2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi sa nekretninama;
 3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
 4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti - veći od 6.000.000 dinara;
 5. koji je evidentiran kao obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.
  Izuzev, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.

Naravno, ukoliko niste sigurni koji je najbolji izbor naziva i šifre delatnosti za vas, kontaktirajte nas na office@pausal.rs.

3

Uradite test samostalnosti

Ukoliko odgovorite na 5 ili više pitanja od 9 sa "da" to znaci da padate test i da ne ispunjavate uslove da se vaš prihod tretira kao prihod od samostalne delatnosti:

 

 1. Nalogodavac ili povezano lice sa nalogodavcem određuje radno vreme preduzetniku ili preduzetniku paušalcu ili su odmor i odsustva preduzetnika ili preduzetnika paušalca zavisni od odluke nalogodavca ili povezanog lica s nalogodavcem i naknada preduzetniku ili preduzetniku paušalcu se ne umanjuje srazmerno vremenu provedenom na odmoru;
 2. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac uobičajeno koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni;
 3. Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika ili preduzetnika paušalca;
 4. Nalogodavac je angažovao preduzetnika ili preduzetnika paušalca nakon oglašavanja u sredstvima informisanja potrebe za angažovanjem fizičkih lica ili angažujući treće lice koje se uobičajeno bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, a čija je usluga rezultirala angažovanjem tog preduzetnika ili preduzetnika paušalca;
 5. Nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem obezbeđuje sopstveni osnovni alat, opremu ili druga osnovna materijalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetnika ili preduzetnika paušalca ili finansira njihovu nabavku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava koji mogu biti neophodni u cilju izvršavanja specifičnog posla ili naloga, ili nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem uobičajeno rukovodi procesom rada preduzetnika ili preduzetnika paušalca, osim takvog rukovođenja koje podrazumeva davanje osnovnog naloga u vezi sa naručenim poslom i razumnu kontrolu rezultata rada ili nadzor nalogodavca, kao dobrog privrednika, nad obavljanjem posla koji je naručio;
 6. Najmanje 70% od ukupno ostvarenih prihoda preduzetnika ili preduzetnika paušalca u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca ili od povezanog lica s nalogodavcem;
 7. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem, a za tako obavljene poslove njegov ugovor o angažovanju ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik ili preduzetnik paušalac snosi uobičajeni poslovni rizik za posao isporučen klijentu nalogodavca ili povezanog lica sa nalogodavcem, ukoliko takav klijent postoji;
 8. Ugovor o angažovanju preduzetnika ili preduzetnika paušalca sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku ili preduzetniku paušalcu da pruža usluge po osnovu ugovora sa drugim nalogodavcima, izuzev delimične zabrane koja obuhvata pružanje usluga ograničenom broju direktnih konkurenata nalogodavcu.
 9. Preduzetnik ili preduzetnik paušalac obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca ili za povezano lice s nalogodavcem, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini, pri čemu se obavljanjem aktivnosti u jednom radnom danu smatra obavljanje aktivnosti u bilo kom periodu tokom radnog dana između 00 i 24 časa.

Ovaj test dužni ste da uradite sa svakim vašim klijentom zasebno.

ONLINE

Ukoliko imate elektronski sertifikat, možete sami elektronski registrovati svoju agenciju na sajtu Agencije za privredne registre.
Ukoliko nemate elektronski sertifikat, možete ga izvaditi najbrže, najlakše i pre svega besplatno u najbližem MUP-u.

Ako želite da Vam mi registrujemo agenciju, popunite ovo PUNOMOĆJE, overite ga Vašim elektronskim sertifikatom, popunite formular ispod i mi ćemo za Vas registrovati Vašu agenciju.

Da li ste u radnom odnosu u drugoj firmi?

Da li želite račun u OTP banci?

OFFLINE

JRPPS OBRAZAC / TAKSA APR-U / LIČNA KARTA

Popunite registracionu prijavu za osnivanje:

Obavezno obeležite da ste se opredelili za paušalno oporezivanje!

Generišite "poziv na broj" za uplatnicu

Popunite uplatnicu

Potpišite obrazac, uplatite taksu u iznosu od 1.500,00 dinara i sa ličnom kartom (isčitanom, ako je čipovana)

PRAVAC U APR NA PODNOŠENJE PRIJAVE!

Samom predajom registracione prijave dobijate kod ( BP xxxx/2016) pomoću kog možete pratiti stanje vaše registracije

REŠENJE IZ APR-A / IZRADA PEČATA

Nakon usvojene registracione prijave, odlazite u APR po rešenje i potvrdu o PIB-u.

Napomena: od 01. oktobra 2018. godine upotreba pečata nije obavezna i ne može se nametnuti nijednim propisom (Zakon o privrednim društvima).

Ukoliko ipak želite da koristite pečat onda sa podignutom dokumentacijom kod najbližeg pečatoresca.

OP OBRAZAC

Popunjen OP obrazac overite kod notara.

Overite bar tri primerka obrasca, kako bi dva originala ostala kod vas.

RAČUN U BANCI

Da biste otvorili račun u banci potrebne su vam:

KOPIJA REŠENJA IZ APR-A

01

KOPIJA POTVRDE O PIB-U

02

PEČAT

03

OP OBRAZAC

04

PORESKA UPRAVA

Od 01.01.2020. godine ne podnosi se poreska prijava!

Sve što je potrebno da biste bili paušalac je da priliom registracije u APR odaberete paušalno oporezivanje i u roku od 48h dobićete poresko rešenje u poreskom sandučetu na portalu ePorezi

Poreska prijava PPDG-1R podnosi se samo kada dođe do promena u radu, npr. ako se obustavi ili nastavi obavljanje delatnosti, promeni šifra delatnosti...

Portalu ePorezi možete vi pristupiti sami ukoliko imate elektronski potpis, ili ovlastiti nekog drugog da to uradi za vas.

Da bi ste ovlastili nekog potrebno je da popunjen, pečatiran i potpisan primerak sledećeg obrasca dostavite u Poresku upravu sedišta vaše agencije:

Ukoliko želite da ovlastite nas, kontaktirajte nas, kako bi vas uputili na dalje korake.

TOP